naslovna

Garancija

Garancija

Garancija


Svaki proizvod kupljen preko  eShop-a je nov i uvezen od dobavlja
ča i predstavnika za Srbiju.


• Za svaki proizvod postoji garantni rok.
• Garancija važi od datuma kupovine proizvoda.
• Garancija se ne odnosi na baterije i opremu(maske, punja
če, memorijske kartice, hands-free, data kablove itd).
• Firma ne snosi odgovornost za propuste proizvođača kupljenog proizvoda, koji su u vezi sa verzijom softwer-a, ali kao mogućnost nudi update softwer-a za pomenuti proizvod.
• Trajanje baterije i njene karakteristike zavise od načina korišćenja iste.
• Garancija se vodi na ime kupca proizvoda.

Garancija se ne priznaje u slede
ćim slučajevima:
• Ukoliko kupac nema garantni list ili je garantni list  neispravan(nema serijski broj proizvoda, dopunjavan, nema fiskalni račun itd.)
• Ukoliko na proizvodu ne postoji serijski broj ili je isti izbrisan
• Ukoliko se utvrdi slu
čaj nepravilnog korišćenja(udar, kontakt sa vodom, samostalno popravljanje itd.)
• Ukoliko se utvrdi popravka softwer-a od strane neovlašćenih lica.
• Ukoliko je uz proizvod korišćen punjač koji nije originalan, a krši propise dobavljača.

U handy  shop-u se isklju
čivo prodaju novi proizvodi bez vidljivih oštećenja.
Ukoliko Vam je dostavljeni proizvod oštećen, molimo Vas da nas istog trenutka kontaktirate.
Svi korišćeni proizvodi, koji pokažu neispravnost a nisu fizički oštećeni, šalju se na servis ukoliko su u garantnom roku i imaju garantni list. Ako garantni list nije ispunjen, ako je dopunjen ili uništen, transport i popravku refundira klijent.
Za svaki proizvod izdat je garantni list, na kome je ispisano vreme trajanja garancije odnosno garantni rok. Garantni list čuvajte do njegovog isteka, za potrebe servisiranja u garantnom roku.
U slučaju da kupac nema garantni list, proizvod se smatra vangarantnim, a troškove servisiranja snosi kupac.
Popravke proizvoda, koji su u garantnom roku, brzo i besplatno vrše ovlašćeni servisi(Izuzetne su situacije kada proizvodu nedostaje određeni deo ili je fizički oštećen.)
Rok za popravku je 45 dana, od dana dostavljanja servisu.
Dok je proizvod na servisu, firma ne daje na koriš
ćenje proizvod sa istim svojstvima.
Prilikom reklamacije ponesite garantni list i račun, u suprotnom garanciju ne priznajemo(npr.ukoliko prvo donesete garantni list a nakon toga račun).

5. Povra
ćaj naručene robe
Svaki kupac ima pravo da vrati naručenu robu u roku od 3 radna dana od dana isporuke robe, pod uslovom da proizvod nije korišćen i pakovanje nije narušeno.
Ukoliko imate dodatna  pitanja, uvek nas možete kontaktirati.

6. Reklamacije i servis

Handy u  garantnom roku obezbeđuje otklanjanje kvarova kupljenih proizvoda. U tom slučaju reklamirani proizvod:

* šaljete u servis na adresu ovlašćenog servisera, koja je upisana na garantnom listu

* donosite u Vama najbližu Handy prodavnicu

* dostavljate na adresu Handy predstavništva (Mihaila Bulgakova 32b, Beograd)

Prilikom reklamacije robe, potrebno je uz proizvod dostaviti  garantni list, kao i račun o izvršenoj kupovini. Prilikom reklamacije objasniti kada je i pod kojim uslovima došlo do neispravnosti proizvoda.

Ulaz

Dostava

Korpa


Korpa je prazna

Kontaktirajte Nas:

  • E-mail  eshop-srbija
         @handybg.com
  • Skype  Skype: eshop.srbija
  • Телефон  Tel: +381
         111/7423750
  • GSM  Mob: +381
         064/6457704

Vesti